അർപ്പണം

0

ദൈവത്തിനും ദൈവ ജനത്തിനും ആയി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കത്തോലിക്കാ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ആനന്ദമാണ്. സമർപ്പിതർ, സന്യസ്തർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപെടുന്ന ഭാരതീയരായ വളരെ ഏറെ പേർ  ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ശുശ്രൂഷയിൽ എർപെട്ടിരുപ്പുണ്ട്. വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തന മേഖലകളില അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ ജീവിതം എവിടെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കപെടുകയും, ക്ഷീണിതമാവുകയും പരിഗണിക്കപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ. അന്തസ്സോടും അഘണ്ടതയോടും കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുക, മനുഷ്യ ജീവന്റെ വില എല്ലാവരെയും ബോധ്യപെടുത്തുക, അവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അനുഭവവേദ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്‌ഷ്യം.

sisters4സമർപിത  ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ഒരു അനുഷ്ടാന കർമ്മം വഴി പവിത്രീകരിക്കപെട്ടവരും, വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധീകൃതർ ആയവരും ആണ്.  ദൈവത്തിനും ദൈവ ജനത്തിനുമായി ജീവിക്കുക എന്നത് അവരുടെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനം ആണ്.

ഇന്ത്യ വിവിധ മതങ്ങൾക്ക് ജന്മം നല്കിയതോ സ്വാഗതം അരുളിയതോ ആയ നാടാണ്. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം ഹിന്ദുമതം സിഖുമതം എന്നിവ ഇവിടെ ജന്മമെടുത്ത മതങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവർഷം  52 ൽ  തന്നെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത ശൈലിയെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ തോമാശ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൽ വളര്ന്ന ഈ സമർപ്പിതർ സ്വർഗീയമായ  ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ലൌകികമായ സന്തോഷങ്ങളെ പരിമിതമാക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളെ ത്യജിച്ചു പരർക്കു സന്തോഷവും ആനന്ദവും സർവോപരി ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നല്കാൻ അവർ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു.

സഭ നിയമപരമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിൽ അംഗത്വം എടുക്കുക വഴി അവർ പ്രാർത്ഥനയിലും, ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളിലും, പരിപൂർണമായ ധ്യാനാത്മക നിശബ്ദതയിലും  മുഴുകുക മാത്രം അല്ല പിന്നെയോ, പട്ടിനിപാവങ്ങളുടെയും  അശരണരുടേയും സമുദ്ധാരണത്തിനായി തങ്ങളുടെ ചോരയും നീരും ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശോയ്ക്കു അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണ്.

sisters5ദൈവത്തിനായി എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടവും മാതൃകാപരവും ആണ്. ഭാരതീയ ആത്മീയ ശൈലിയിൽ, ധ്യാനവും, മനനവും, കര്മ്മവും, നിഷ്ടകളും, ദൈവിക ലയനവും മാനവ സേവനവും സമ്മേളിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം അവർ നയിക്കുന്നു. അവർ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ടിക്കുകയും യോഗീതുല്യം ജീവിക്കുകയും ചെയുന്നു.

ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നില് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അർപ്പണം ഡോട്ട് കോമിന്റെ ലക്ഷ്യവും ധർമ്മവും. വാക്കുകളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ചലന ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ആ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും. കണക്റ്റ്  നാമത്തിലുള്ള ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന  പദ്ധതി ആണ് അത്.

 

കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ധീരോദാത്തമായ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അർപ്പണം.

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply